Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Fostedina Zorg: Opdrachtnemer;
Opdrachtgever: de zorg vragende natuurlijke persoon alsmede diens wettelijke vertegenwoordiger in opdracht van wie Fostedina Zorg Producten levert en/of Diensten verricht uit hoofde van een Overeenkomst;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Fostedina Zorg en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
Opdracht: het geheel aan door Fostedina Zorg ten behoeve van Opdrachtgever verrichte Diensten en geleverde Producten in het kader van een Overeenkomst;
Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie en alle (overige) resultaten van dienstverlening door Fostedina Zorg, die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;
Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, daaronder begrepen zorgverlening, die Fostedina Zorg voor of ten behoeve van een Opdrachtgever verricht;
Zorgvrager: de natuurlijke persoon in opdracht van wie Fostedina Zorg Producten levert en/of Diensten verricht uit hoofde van een Overeenkomst;

Artikel 2 – Toepasselijkheid, aanbiedingen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Fostedina Zorg.
Alle aanbiedingen en/of offertes van Fostedina Zorg aan Opdrachtgever met betrekking tot het verlenen van zorg- en dienstverlening zijn vrijblijvend.
Fostedina Zorg is pas aan een Overeenkomst gebonden na ondertekening van de Overeenkomst door zowel Fostedina Zorg als Opdrachtgever.

Artikel 3 – Verplichtingen van de opdrachtgever
Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die Fostedina Zorg in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Fostedina Zorg ter beschikking te stellen. Daaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, een afschrift van het geldige indicatiebesluit op basis waarvan zijn PGB is toegekend en/of de toekenningsbeschikking, alsmede alle relevante medische informatie die voor de goede uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is.
Opdrachtgever is verplicht Fostedina Zorg meteen te informeren over alle feiten en omstandigheden die voor de goede uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken. Fostedina Zorg is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van door Opdrachtgever aangeleverde onjuiste gegevens.
Opdrachtgever zorgt voor goede en veilige werkomstandigheden voor de werknemers van Fostedina Zorg indien er sprake is van thuisbegeleiding.

Artikel 4 – Individueel ondersteuningsplan en toestemming
Door instemming met het ondersteuningsplan geeft de Opdrachtgever toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die zijn opgenomen in het aan de Overeenkomst gehechte en daar deel van uitmakende ondersteuningsplan.
Voor ingrijpend handelen of andere handelingen die geen onderdeel uitmaken van het ondersteuningsplan, is – behoudens noodzakelijk spoedeisend handelen – uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever of wettelijk vertegenwoordiger nodig. Onder ‘noodzakelijk spoedeisend handelen’ wordt verstaan de kennelijke noodzaak tot onverwijld uitvoeren van de handeling om ernstig nadeel voor de Opdrachtgever te voorkomen. Achteraf wordt de Opdrachtgever of wettelijk vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk ingelicht over de handeling.
Indien Fostedina Zorg het voor de goede uitvoering van de overeenkomst van belang of noodzakelijk acht dat de zorgverlening op een andere plaats geschiedt dan is aangegeven, overlegt Fostedina Zorg hier voorafgaand over met de Opdrachtgever.
In geval van een kortdurende interventie kan Fostedina Zorg afwijken van het vastleggen van de Diensten in een ondersteuningsplan.
Indien Fostedina Zorg het nodig vindt om in het kader van een goede en juiste zorgverlening informatie in te winnen bij derden zal Fostedina Zorg dit pas doen na toestemming van Opdrachtgever.

Artikel 5 – Annulering en uitval van dienstverlening
Individuele begeleiding (incl. thuisbegeleiding)

Een individuele begeleiding kan door Opdrachtgever kosteloos worden geannuleerd indien dit annuleren minimaal 24 uur voor aanvang van de individuele begeleiding gebeurt en deze individuele begeleiding op basis van een afspraak op een later tijdstip plaats vindt.
Geschiedt een annulering van een individuele begeleiding door Opdrachtgever minder dan 24 uur voor het aanvangstijdstip van de individuele begeleiding, dan is de Opdrachtgever de volledige kosten van de individuele begeleiding aan Fostedina Zorg verschuldigd.
Verblijf (Weekendopvang en vakantieopvang)

Wanneer Opdrachtgever ingeschreven staat voor deelname aan een verblijf, wordt er vanuit gegaan dat de Opdrachtgever aanwezig zal zijn.
Annulering is mogelijk. Bij annulering zijn de volgende bedragen verschuldigd:
tot twee weken voor aanvang van de opdracht 50% van het totaalbedrag;
tot 5 werkdagen voor aanvang van de opdracht 100% van het totaalbedrag.
Verblijf kan 1 maal per kalenderjaar kosteloos worden geannuleerd door de opdrachtgever.
In geval van ziekte wordt maximaal 50% van het totaalbedrag gerestitueerd. Een en ander ter beoordeling van Fostedina Zorg.
Wanneer Fostedina Zorg in uitzonderlijke situaties de begeleiding annuleert, worden er geen kosten in rekening gebracht voor Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt in geval van annulering een week van te voren door Fostedina Zorg op de hoogte gesteld.
Uitzondering

In geval van overmacht aan de zijde van Fostedina Zorg kan van bovenstaande regelingen worden afgeweken. Onder overmacht wordt verstaan: onvoorziene omstandigheden, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door opdrachtgever niet meer van Fostedina Zorg kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: het niet voldoen van leveranciers aan hun verplichtingen, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Fostedina Zorg, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen.
In geval van overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever kan van bovenstaande regelingen worden afgeweken. Of zich een situatie van overmacht voordoet is in laatste instantie ter bepaling van Fostedina Zorg.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Opdrachtgever is gehouden Fostedina Zorg in de gelegenheid te stellen een tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van Fostedina Zorg te herstellen.
De aansprakelijkheid van Fostedina Zorg is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Fostedina Zorg wordt uitgekeerd. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is.
Het bepaalde in dit artikel is mede van toepassing op de door Fostedina Zorg ingeschakelde derden.
De Opdrachtgever is verplicht om ten behoeve van de Zorgvrager een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) af te sluiten.
Schade veroorzaakt door Opdrachtgever wordt in eerste instantie verhaald op de WA verzekering van opdrachtgever.
Schade veroorzaakt door Fostedina Zorg wordt in eerste instantie verhaald op de verzekering van Fostedina Zorg.
Indien aan de cliënt medicatie dient te worden verstrekt, dan gelden de voorwaarden uit het medicatieprotocol van Fostedina Zorg. Het medicatieprotocol maakt integraal onderdeel uit van de algemene voorwaarden.

Artikel 7 – Beëndiging en opzegging
De individuele overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder dat nadere opzegging is vereist door het intreden van een van de volgende omstandigheden:
het overlijden van de Opdrachtgever;
het verlopen van de afgegeven indicatie;
intrekking of wijziging van de toekenningsbeschikking door het zorgkantoor of herindicatie voor een Opdrachtgever met een persoonsgebonden budget (PGB);
in het geval ten aanzien van de Opdrachtgever of Fostedina Zorg een faillissement is uitgesproken of surseance van betaling is verleend.
Opzegging door Opdrachtgever en Fostedina Zorg kan op elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij dringende, aan de Opdrachtgever onverwijld mee te delen, redenen onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.

Artikel 8 – Tarieven
De door Fostedina Zorg voor de Opdracht gehanteerde tarieven worden als bijlage aan de Overeenkomst gehecht en maken daarvan integraal deel uit.
Voortvloeiend uit het methodisch werken aan het individuele ondersteuningsplan van de cliënt wordt er op dagen dat een kind deelneemt aan groepsbegeleidingen voorafgaand aan – en na beëindiging van de groepsbegeleiding individuele begeleiding geboden aan de cliënt. De tijd wordt besteed aan individuele bespreking (evt. met ouders), evaluatie, bijstelling en vastlegging van de ontwikkeling van de cliënt. Deze tijd wordt in zijn geheel onder de noemer en met het tarief van individuele begeleiding gefactureerd.
Fostedina Zorg zal de overeengekomen tarieven jaarlijks aanpassen aan de loon- en kostenontwikkelingen en zal hiervan de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen. De maximale jaarlijkse tariefsverhoging zal niet hoger zijn dan de officiële indexering van het persoonsgebonden budget voor dat jaar.

Artikel 9 – Factuur en betaling, kredietwaardigheid, incasso
Fostedina Zorg brengt de kosten op een zo goed mogelijk gespecificeerde factuur bij Opdrachtgever in rekening.
Betaling van de factuur geschiedt uiterlijk 14 dagen na dagtekening factuur onder vermelding van het factuurnummer.
Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties dienen zo spoedig mogelijk na ontvangst van de factuur te worden ingediend. Na de uiterste betaaldatum ingediende bezwaren, schorten de betalingsverplichting niet op.
Indien Opdrachtgever in gebreke blijft bij het betalen van de facturen binnen de termijn van 14 dagen, dan is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Indien de Opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Fostedina Zorg incassokosten in rekening brengen. De maximum percentages ter bepaling van de hoogte van de incassokosten zijn opgenomen in het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, maar bedragen minimaal €40,- . Bij uitblijving van betaling, kan Fostedina Zorg besluiten tot opschorting van de te leveren zorg.
De Producten en Diensten van Fostedina Zorg zijn van btw-heffing vrijgesteld. Indien door de Belastingdienst zou worden bepaald dat deze vrijstelling zou komen te vervallen of indien zou worden beslist dat met betrekking tot bepaalde Producten en Diensten de vrijstelling in enige omstandigheid geen toepassing kan vinden, dan zal Fostedina Zorg zijn tarieven en alle andere bij Fostedina Zorg in rekening te brengen kosten verhogen met de in de gegeven omstandigheden verschuldigde btw.

Artikel 10 – Privacy en geheimhouding
Opdrachtgever en Fostedina Zorg zijn verplicht de privacy van alle bij de Opdracht betrokken personen te respecteren en zorgvuldig met de in het kader van de Opdracht verkregen persoonsgegevens om te gaan.
Op de in het kader van deze overeenkomst door Fostedina Zorg te verrichten werkzaamheden en te leveren dienstverlening is van toepassing het Privacyreglement Fostedina Zorg. Dit privacyreglement wordt op verzoek aan de Opdrachtgever toegezonden en is te raadplegen op www.fostedinazorg.nl.
Fostedina Zorg is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem in het kader van de Opdracht ter kennis komt omtrent de Opdrachtgever

Artikel 11 – Toepasselijk recht en forum keuze
Op de rechtsverhouding tussen Fostedina Zorg en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
In het geval een geschil ontstaat naar aanleiding van of over de verplichtingen uit deze Overeenkomst zullen partijen zich tot het uiterste inspannen dit geschil in onderling overleg te beslechten.
Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 12 – Vindplaats algemene voorwaarden en wijzigingen voorwaarden
Deze voorwaarden zijn terug te vinden op onze website www.fostedinazorg.nl. U ontvangt deze voorwaarden tezamen met de overeenkomst bij de start van de dienstverlening.

Fostedina Zorg behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Fostedina Zorg zal de wijziging tijdig aan Opdrachtgever bekend maken. Gewijzigde Algemene Voorwaarden treden 30 dagen na bekendmaking in werking.